Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad op Basisschool Zeilberg heeft tot taak om over een aantal (personele, onderwijskundige, organisatorische en financiële) zaken aan het schoolbestuur (lees de directie) te adviseren. Het kan zijn dat de directie instemming van de MR nodig heeft om bepaalde zaken te kunnen uitvoeren. 

De MR bestaat evenredig uit personeelsleden en ouderleden, die uit en door de ouders van de leerlingen gekozen zijn. Allen hebben zitting gedurende vier jaar, waarna herverkiezing mogelijk is. De vergaderingen zijn openbaar en worden via de Stikker bekend gemaakt. De directeur is daar meestal als adviseur bij aanwezig. Belangstellende ouders kunnen eventueel als toehoorder aanwezig zijn.

Oudergeleding:

  • Kim van Lierop (voorzitter)
  • Joyce Tauran
  • Diana Holzken

Leerkrachtgeleding:

  • Marij van Horssen
  • Monique Luijben
  • Hanneke Heyligers (secretaris)

Alle onderwerpen die op school van belang zijn komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. 

 

Mail de MR MR-info