Missie en visie

In schooljaar 2018-2019 is er door het team een nieuwe visie geformuleerd. Het proces duurde van december tot juli en heeft geresulteerd in onderstaande missie, visie, kernwaarden en slogan:

Missie, waar staan wij voor

Basisschool Zeilberg is een katholieke dorpsschool, gelegen in de wijk Zeilberg die ligt in de gemeente Deurne. Wij bieden onderwijs op maat aan kinderen tussen de 4 en 12 jaar in een veilige leeromgeving. We werken gericht aan de ontwikkeling van diverse vaardigheden die kinderen vandaag de dag nodig hebben.

Kernwaarden

Op basisschool Zeilberg werken we vanuit 5 kernwaarden. Zij vormen de basis van ons onderwijs en ons handelen.

Samen-Veilig-Verantwoordelijk-Betrokken-Ontwikkelen

De vijf kernwaarden zijn uitgewerkt in het document “uitwerking kernwaarden”. Hierin staat van iedere kernwaarde de betekenis die wij eraan gegeven hebben. Ook staat er omschreven welke competenties er voor de leerkrachten en leerlingen nodig zijn en wat het betekent voor ons onderwijsconcept (werkvormen, activiteiten).

Visie, waar gaan wij voor

Omgevingsbeeld

Wij zijn de enige school in de wijk Zeilberg, waar de inwoners erg gehecht zijn aan hun authenticiteit. Na het verdwijnen van de kerk en de gymzaal willen ze niet ook nog “hun basisschool” verliezen. Dit zal gezien het redelijk stabiele leerlingaantal ook niet gebeuren. Wel zal op middellange termijn het schoolgebouw aan vernieuwing toe zijn. Wij blijven de komende jaren investeren in de profilering van de school door aandacht te hebben voor kwaliteit, veiligheid en samenwerking (met leerlingen, ouders en omgeving).Wij houden oog voor de onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen: naast cognitieve vaardigheden spelen andere vaardigheden een steeds grotere rol. Denk hierbij aan de 21e eeuwse vaardigheden en talentdomeinen.

Droompositie

Basisschool Zeilberg is een school waar iedereen trots op is. Het is een lerende organisatie. Het team is enthousiast, leergierig, trots en uit op samenwerking: met elkaar, met kinderen, met ouders en met alle partners waarmee we samenwerken. Alle teamleden zijn professioneel, handelingsgericht en spelen in op de talenten van kinderen. Zij zijn de begeleiders van kinderen in hun eigen leerproces. Kinderen weten wat ze kunnen, kunnen reflecteren en kunnen benoemen wat ze willen leren. Ouders worden structureel betrokken bij het leerproces van hun kind. Er is een eigentijds, gedifferentieerd aanbod dat structuur biedt en leidt tot ontwikkeling van elk kind en medewerker en mogelijkheden biedt voor groeps-doorbroken werk. Het leren is zichtbaar in onze rijke, vernieuwende leeromgeving. Iedereen voelt zich welkom. Onze kinderen komen met plezier naar onze school en voelen zich trots en verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en elkaars groei en geluk. Wij zijn respectvol naar elkaar met ruimte voor reflectie, creativiteit en (talent)ontwikkeling. Wij kennen elkaars parels en maken er gebruik van. Wij zijn maatschappelijk betrokken en werken samen met bedrijven, instanties en andere scholen.

Succesformule

We communiceren op een open en respectvolle manier met en over kinderen, ouders en collega’s
We werken samen met oog voor ieders kwaliteiten en talenten
We sluiten pedagogisch en didactisch aan bij de behoeften vd leerlingen en hebben de leerlijnen in beeld
We bieden passend onderwijs, ook voor de boven- en onderpresteerders
Wij bieden een doorgaande lijn
We stellen concrete, haalbare en realistische doelen. Deze zijn zichtbaar in ons handelen.
We stellen het kind centraal en kijken naar de mogelijkheden die het heeft.
Wij denken in kansen en mogelijkheden
Wij staan open voor vernieuwingen
Wij zijn samen sterk & sterk samen met ouders, leerlingen en leerkrachten
We sluiten met ons aanbod aan bij de veranderingen in de maatschappij en de competenties die daarvoor belangrijk zijn

Slogan

Iedereen uniek, samen sterk!

Logo

Bij de visie die we hebben geformuleerd hoort ook een nieuw, eigentijds logo. De variatie in kleuren (iedereen uniek), drie personen die kracht uitstralen en het samenspel tussen deze drie (samen sterk) brengen de slogan duidelijk in beeld. Het nieuwe logo inclusief slogan is op de eerste schooldag van schooljaar 2019-2020 feestelijk onthuld aan leerlingen, ouders en andere belangstellenden.